• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ 
  • کد خبر : ۱۸۹۴
75 درصد مشتركان مشمول افزایش قیمت نمیشوند
⭕"مصطفي رجبي مشهدي" سخنگوی صنعت برق گفت: الگوي مصرف در مناطق جغرافيايي مختلف هيچ تغييري نكرده و براي كساني كه مصرف ماهيانه برق آنها پايين تر از الگو باشد هيچ افزايش تعرفه اي درنظر گرفته نشده است. بر اين اساس الگوي مصرف در ماه هاي غير گرم سال 200 كيلووات ساعت تعريف شده كه مصرف بيش از 75درصد از مردم كشور پايين تر از اين الگو قرار دارد. اين عدد براي ماه هاي گرم سال كه خردادماه تا شهريورماه است در مناطق گرمسير 3هزار كيلووات ساعت در ماه و براي مناطق عادي 300 كيلووات ساعت است كه نسبت به گذشته هيچ تغييري نكرده است.

رجبي مشهدي ضمن تاكيد بر اينكه الگوي مصرف نسبت به گذشته تغيير نكرده است، گفت: مشتركاني كه زير الگوي مصرف تعيين شده براي هر منطقه برق مصرف مي كنند، مشمول هيچ افزايش قيمتي نمي شوند و كماكان نظام تعرفه گذاري مصوب سال 1397 براي اين مشتركان لحاظ خواهد شد.

وي افزود: در اين آيين نامه همچنين پيش بيني شده كه اگر مشتركي بتواند در چهارماه گرم سال مصرف خود را به كم تر از الگوي مصرف كاهش دهد مي تواند متناسب با ميزان كاهش، پاداشي متناسب با هزينه هايي كه برابر تامين برق براي وزارت نيرو است را دريافت كند و در شرايطي حتي مشتركان خانگي بستانكار نيز خواهند شد.

سخنگوي صنعت برق با اشاره به جزئيات تشويق هاي در نظر گرفته شده گفت: اگر مشتركي در فصل گرم 200 كيلووات ساعت برق مصرف كرده و به دنبال آن 100 كيلووات ساعت زير الگوي از برق استفاده كند، از يك پاداش كم مصرفي، بهره مند خواهد شد.

وي در تشريح جزئيات افزايش قيمت پرمصرف ها نيز گفت: مشتركاني كه بر خلاف تشويق هاي تعيين شده همچنان به مصرف بالاي خود ادامه دهند، تعرفه برق آنها افزايش خواهد يافت. ميزان مصرف مازاد بر الگو متناسب با افزايش مصرف به صورت پلكاني و بر اساس هزينه هاي تامين انرژي اضافه مي شود. 

مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران افزود: در حال حاضر مشتركان پرمصرفي كه مازاد الگوي تعيين شده در هر منطقه برق مصرف مي كنند، كمتر از 25 درصد كل هستند و بيش از 75 درصد مشتركان برق، كمتر از الگوي تعيين شده مصرف دارند.

وي اظهار اميدواري كرد كه با كاهش مصرف مشتركان پر مصرف به ميزان كمتر از الگو، علاوه بر اينكه صورتحساب آنها كاهش مي يابد، امكان تامين برق پايدار را به ويژه در تابستان فراهم مي كنند.

 

 

🌐روابط عمومی شرکت توزیع برق استان گلستان

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0