• ساعت : ۱۱:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ 
  • کد خبر : ۱۹۲۸
ویژگی های عمومی (رفتاری و شغلی) فرهنگ سازمانی شركت توزیع برق گلستان
ویژگی های عمومی (رفتاری و شغلی) فرهنگ سازمانی شرکت توزیع برق گلستان
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0