بسم الله الرحمن الرحیم

 

خداوند منان را سپاسگزاریم که به همه ما توفیق خدمت ارزانی داشت تا در جهت تامين رضایت مردم، متقاضیان و مشتركين برق استان گلستان کوشش نماییم. امیدوارم با کمک و تلاش مضاعف کلیه دست اندرکاران و همکاران خوبم،روزهای پیش رو را همراه با خلاقیت، سخت کوشی، یکپارچگی، هم افزایی و صمیمیت سپری نماییم. همانگونــه که در آئيــن معارفه خــود به‌عنــوان مديرعامــل شركـت توزيع برق استان عرض کردم، تحقق اقتصاد مقاومتي در صنعت برق و كاهش تلفات برق به زير ۱۰ درصد كه حفظ محيط زيست و ميلياردها تومان صرفه اقتصــادي بدنبـــال دارد از مهم‌تريــن برنامه‌ها و محــورهاي كاري ما در شركت توزیع برق استان گلستان خواهد بود. تكريـم و جلب رضایـت اربــاب رجـوع، توجه بيش از پيش به مهندسي شبكه هاي توزيع برق و جمع آوري شبكه هاي فشـار ضعيـف و گستـرش شبكه هاي فشار متوسط با استفاده از کابل خودنگهدار از ديگر برنامه‌هاي ما در سال جدید است و در پی آن حركت به سـوي پيـاده ســازي قرائـت از راه دور كنتورها، وصول به موقع مطالبات، کاهش خاموشی های خواسته و ناخواسته، استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي، صیانت از شخصیت همکاران و توجه به مسائل رفاهي و انگيزشي پرسنل، تدوين سند جامع زيرساخت و شبكه انتقال و فوق توزيع و روان‌سازي خدمات مشتركيـن و رفع کانون های خطر فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به متقاضیان و مشترکین را سرلوحه ی کار خود در سال پیش رو قرار خواهیم داد. امیدوارم در پرتو عنایات خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری گام های بلندتری برداریم.

 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره علی اکبر نصیری


6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0