مهندس نوروز علی احمدی

مدیر دفتر ايمني و كنترل ضايعات

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01731840320
تحصيلات : 
فوق لیسانس برق
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
مدیر توزیع برق آق قلا  95
قائم مقام مدیریت علی آباد 97
مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات 99

 فعاليتهاي اصلي ايمني و كنترل ضايعات :

-  نظارت و فرهنگ سازي درون و برون سازماني در ايمني، شامل كاركنان سازمان، پيمانكاران، مردم، مشتركين به منظور ايجاد و گسترش فرهنگ ايمني.

-  تشكيل و فعال نمودن كميته هاي تخصصي ايمني .

-  آموزش و بازآموزي كاركنان به منظور ارائه خدمات بدون حادثه .

-  ارسال گزارشات وقوع يا عدم وقوع حادثه وتجزيه وتحليل كاربردي حوادث بمنظور جلوگيري از تكرار حوادث .

-  تهيه و تدوين برنامه ميان مدت در جهت كاهش حوادث .

 

6.1.7.0
V6.1.7.0