مهندس شهرام شاهی

مدیر دفتر مهندسي و نظارت

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01732256240
تحصيلات : 
فوق لیسانس برق و قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
مدیریت توزیع برق آق قلا 89
مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین 91
مدیر دفتر مهندسی و نظارت 1400

 فعاليت اصلي مهندسي و نظارت :

-  توسعه و احداث شبكه هاي جديد و بهينه سازي شبكه هاي موجود با توجه به اصول مهندسي توزيع و ارتقاء شاخصهاي كيفي شبكه 

- رعايت دقيق استانداردها و مشخصات فني در بكارگيري تجهيزات توزيع مناسب با شرايط منطقه اي 

-  ارتقاء و توسعه بكارگيري طرح جامع 

-  تهيه و تدوين دستورالعملها ، آئين نامه هاي فني و مهندسي و مشخصات فني تجهيزات شبكه ها 

-  ارائه پيشنهادات لازم جهت بهبود تأسيسات در حال بهره برداري 

- تجزيه و تحليل شبكه 

-  ارزيابي پيمانكاران و كنترل مشخصات فني تجهيزات بازار توسط پيمانكاران 

-  برنامه ريزي جهت اصلاح نوسازي و بهينه سازي شبكه 

-  كاهش تلفات 

-  كنترل مكانيزاسيون و اطلاعات شبكه 

-  تعيين صلاحيت پيمانكاران 

 

6.1.7.0
V6.1.7.0