مهندس عباس دهقان

رئيس گروه مجريان طرح ها

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01732240439
تحصيلات : 
لیسانس برق و قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق

سمت سال
کارشناس برنامه ریزی و بودجه 89
کارشناس کنترل فیزیکی پروژه 91
سرپرست گروه مجریان طرح ها 96

فعالیت های گروه مجريان طرح ها

-  تعامل بر نحوه فعالیتهاي مجریان طرح در مناطق

- برنامه ریزي و پیگیري مراحل مختلف اجراي طرحهاي مصوب بر اساس اولویت تعیین شده توسط مجریان طرح مناطق

-  تقسیم بندي پروژه هاي اجرایی پیمانکاران تایید صلاحیت شده

-  بررسی اولیه طرح ها بلحاظ کامل بودن اطلاعات (وجود نقشه هاي اجرایی، دستورکار و یا برآورد لوازم و هزینه هاي اجرایی پروژه)

-  هماهنگی لازم براي رفع اشکالات احتمالی اعلام شده ناظرین از طریق پیمانکاران و واحد هاي اجرایی مربوطه

-  هماهنگی و حضور در تحویل و تحول پروژه ها

- دریافت نتایج ارزیابی پیمانکاران از ناظرین و ثبت و نگهداري در فایل مخصوص براي تهیه اعلام وضعیت پیمانکاران به معاونت برنامه ریزي و مهندسی

- رسیدگی به شکایات مشترکین و متقاضیان در مورد تاخیرات احتمالی اجراي پروژه هاي مورد نیاز

-  تهیه صورت وضعیت با توجه به گزارش های تحویل و تحول و صورت برداري جنسی

-  ارائه گزارش های تحلیلی از عدم پیشرفت فیزیکی و بررسی علل تاخیرات و راه حل هاي پیشنهادي، گزارش های دوره اي درصد پیشرفت فیزیکی پروژه هاي منطقه و گزارش های پروژه هاي اولویت دار جهت پاسخگویی به مراجع ذیربط

- مکاتبات و ارتباطات لازم با دستگاههاي نظارت و پیمانکاران در صورت لزوم

- اطمینان از دریافت ضوابط و دستورالعملها و استانداردها و شاخص هاي کیفی توسط پیمانکاران

 

6.1.7.0
V6.1.7.0