مهندس محمد مهدی قاسمی

معاون فروش و خدمات مشتركين

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01732252006
تحصيلات : 
فوق لیسانس برق و قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
برق و قدرت
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
کارشناس مودک برق علی آباد 1383
کفیل اداره بهره برداری و عملیات برق علی آباد 1387
سرپرست اداره بهره برداری و عملیات برق علی آباد 1387
کارشناس تجزیه و تحلیل خطوط و پستها 1388
مدیر مدیریت برق آق قلا 1391
مدیر مدیریت برق علی آباد 1393
مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری 1394
مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل 1396
سرپرست معاونت فروش و خدمات مشترکین 1399

 فعاليتهاي اصلي فروش و خدمات مشتركين :

- تعرفه و فروش انرژي 

- خدمات مشتركين ( مصارف سنگين و عادي ) 

- تشخيص 

- خدمات پس از فروش 

- وصول درآمد 

- ارائه خدمات مشاوره به واحدهاي خدمات مشتركين واحدهاي اجرايي 

- ارائه پيشنهاد و تعرفه به شركت توانير 

- تهيه و تدوين دستورالعمل و روش انجام كار واحدهاي خدمات مشتركين در شركت 

- انجام امور مربوط به صدور و اصلاح صورتحساب 

- نظارت بر حقوق مشتريان

6.0.15.0
V6.0.15.0