مهندس حجت الله اکبری

مدير دفتر نظارت بر خدمات مشتركين

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01732240438
تحصيلات : 
فوق لیسانس برق
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
کارشناس مسئول حریم و کنترل ضایعات 93
مشاور مدیر عامل اداری و مالی 93
مدير دفتر نظارت بر خدمات مشتركين 1400

فعاليتهاي اصلي نظارت بر خدمات مشتركين :

- نظارت بر فروش انرژي 

- نظارت بر فروش انشعاب 

-  كنترل پيمانكاران

-  نظارت برحقوق مشترکين

- رسيدگی به شکايت مشترکين در خصوص پيمانکاران

6.1.7.0
V6.1.7.0