مهندس علی علاالدین

مدیر دفتر نظارت و کنترل اندازه گیری

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01732680134
تحصيلات : 
لیسانس برق و الکترونیک
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
برق و الکترونیک
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
کارشناس کنترل لوازم اندازه گیری 87
رئیس گروه نظارت و بازرسی لوازم اندازه گیری 88
مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری 97

فعاليتهاي نظارت بر فروش و وصول مطالبات :

-  تهيه وتدوين دستورالعمل های لازم درجهت وصول مطالبات ونظارت بر حسن اجرای آن . 

- کنترل وپيگيری وصول مطالبات از بدهکاران عمده .

-  نظارت بر فروش انشعاب وفروش انرژی ولوازم اندازه گيری

- تجزيه وتحليل آمار فروش ومقايسه آن با ميانگين مصرف

- کنترل ونظارت بر وصولی های واحدهای برق

6.1.7.0
V6.1.7.0