عبدالغفار عقيلي

معاونت مالي و پشتيباني

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01732248784
تحصيلات : 
فوق لیسانس حسابداری
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت  سال
كارشناس كار آموز توزیع مازندران 72
رئيس اداره اداري مالي و مشتركين برق كلاله 72
رئيس اداره مالي و اداري برق گرگان 73
رئيس اداره تمركز حسابها و حسابداري تاسيسات 79
مدير امور بازرگاني 81
مدير امور مالي 83
معاونت مالي و پشتيباني 89

 فعاليتهاي اصلي معاونت مالي و پشتيباني :

- نظارت بر رعايت دستورالعمل ها و آئين نامه هاي مالي واحدهاي اجرايي 

-  مديريت حسابداري شركت 

- تداركات 

- انعقاد قراردادهاي داخلي و خارجي 

- نظارت بر عملكرد و نظارت بودجه 

-  خدمات عمومي ( انبار و حضور و غياب ) 

6.0.15.0
V6.0.15.0