اباذر دماوندي

مدیر امور مالي

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01732248785
تحصيلات : 
فوق لیسانس حسابداری
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق

سمت سال
کارشناس سیستم های مالی و حسابداری 88
رئیس اداره تمرکز حسابها 89
مدیر امور مالی  93

فعاليتهاي امور مالی  :

-  پيگيري و نظارت بر وصول وجه از محل اعتبارات عمراني از خزانه و نمايندگيهاي خزانه

-  تهيه و تنظيم گزارشات مالي لازم جهت هيات مديره و مدير عامل و تجزيه و تحليل گزارشات مالي

-  بر پرداخت هزينه هاي جاري و سرمايه اي و صحت صدور اسناد مالي و حسابداري

-  ثبت و نگهداري حسابهاي فروش و درآمد براساس ضوابط و مقررات موجود

-  صدور ، ثبت و ضبط اوراق و اسناد مالي و اوراق بهادار تحويلي به امور مالي

- بررسي و نظارت بر سيستم هاي نگهداري حساب هاي تاسيساتي و دستور كارها و مراقبت در امر ثبت كارت هاي اموال

-   تهيه بموقع صورتهاي مالي ساليانه شركت و ارائه آن به هيئت مديره

6.1.7.0
V6.1.7.0