حسین بادلی

سرپرست دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01731840180
تحصيلات : 
لیسانس مدیریت بازرگانی
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی

سمت سال
کارشناس حفاظت پرسنلی 94
رئیس اداره حفاظت پرسنلی 97
مدیر امور کارکنان و رفاه 1400
سرپرست دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی 1402

6.1.7.0
V6.1.7.0