محمد رضا شاعری

مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01731840180
تحصيلات : 
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق

سمت سال
مدیر دفتر اطلاعات مدیریت و آمار 81
مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل 88
مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی 95

 

فعاليتهاي دفتر آموزش وبرنامه ريزی نيروی انسانی :

- مطالعه و بررسی مستمر خط مشی ها و فعاليت های جاری و آتی سازمان و ارائه پيشنهادات و طرحهای لازم جهت تأمين و تعديل نيروی انسانی

-  تهيه و بهنگام سازی شناسنامه های آموزشی کارکنان براساس الگوی ابلاغی

-  تحليل توانايي های نيروی انسانی شرکت واستفاده مطلوب ازتوانايي های کارکنان وپيش بينی نيازهای آينده نيروی انسانی

-  اجرای برنامه های آموزشی در جهت اطمينان از انطباق توانمنديهای کارکنان با نيازهای شغلی آنان

 

6.0.15.0
V6.0.15.0