ابوالفضل ساسانی

سرپرست مدیریت توزیع نیروی برق کلاله

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01735442198
تحصيلات : 
فوق لیسانس برق و قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
رئیس اداره بهره برداری و عملیات
90
مدیریت توزیع برق مراوه تپه
99
مدیریت توزیع نیروی برق کلاله 1401
 

6.1.7.0
V6.1.7.0