مهندس علي اكبر ممشلي

مديريت توزيع نيروي برق گاليكش

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01735830477
تحصيلات : 
فوق لیسانس مهندسي صنايع / مديريت سيستم و بهره وري
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
رئیس اداره بهره برداری و عملیات 88
مدیریت توزیع برق مراوه تپه 90
مدیریت توزیع برق گالیکش 93

6.0.15.0
V6.0.15.0