مهندس علي رضا خسروی

مديريت توزيع نيروي برق گاليكش

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01735830477
تحصيلات : 
لیسانس برق و قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
کارشناس مهندسی طرح و Gis 91
رئیس اداره مهندسی گالیکش 92
رئیس اداره مهندسی گنبد 94

6.1.7.0
V6.1.7.0