مهندس سید علی اکبر حسینی فرد

مديريت توزيع نيروي برق مينودشت

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01735221277
تحصيلات : 
لیسانس برق و قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
رئیس اداره بهره برداری و عملیات 95
سرپرست مدیریت توزیع برق مراوه تپه 96
مدیریت توزیع نیروی برق مینودشت 99
 

6.0.15.0
V6.0.15.0