مهندس وحید کوهساری

مديريت توزيع نيروي برق آق قلا

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
017342522400
تحصيلات : 
فوق لیسانس برق
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
رئیس اداره بهره برداری و عملیات 93
مدیر توزیع  برق گمیشان 95
مدیر توزیع برق آق قلا 97

6.1.7.0
V6.1.7.0