مهندس رحیم جمال لیوانی

مديريت توزيع نيروي برق كردكوي

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01734348069
تحصيلات : 
لیسانس برق و قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
رئیس اداره بهره برداری و عملیات 93
مدیریت توزیع برق رامیان 95
مدیریت توزیع برق کردکوی 97

6.1.7.0
V6.1.7.0