نام ونام خانوادگي: ابوالفضل اکبری پست سازماني: معاون منابع انساني

مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

شماره تماس: 01731840151
پست الكترونيك :m-ensani@ped-golestan.ir رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
آدرس: گرگان، خيابان وليعصر،عدالت ۲۳ شرح وظايف
   
نام ونام خانوادگي: حسین بادلی پست سازماني: معاون منابع انساني

    

مدرك تحصيلي:  لیسانس

شماره تماس: 01731840170
پست الكترونيك :m-ensani@ped-golestan.ir رشته تحصيلي: مدیریت بازرگانی
آدرس: گرگان، خيابان وليعصر،عدالت ۲۳ شرح وظايف
   
نام ونام خانوادگي: محمد رضا شاعری پست سازماني:مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي

مدرك تحصيلي: فوق ليسانس شماره تماس: 01731840180
پست الكترونيك education@ped-golestan.ir رشته تحصيلي: مدیریت اجرایی
آدرس: گرگان، خيابان وليعصر،عدالت ۲۳  
   
نام ونام خانوادگي: محمد رضا طاهری پست سازماني:مدير دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل  

مدرك تحصيلي: فوق لیسانس شماره تماس: 01731840190
پست الكترونيك :organizing@ped-golestan.ir رشته تحصيلي: مدیریت دولتی
آدرس: گرگان، خيابان وليعصر،عدالت ۲۳  
   
نام و نام خانوادگي: منصوره مسعودی پست سازماني: مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

مدرك تحصيلي: فوق لیسانس شماره تماس: 01731840160
پست الكترونيك :Tahavol@ped-golestan.ir رشته تحصيلي: مدیریت دولتی


6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0