نام ونام خانوادگي: علیرضا حیدری پست سازماني:مشاور فنی مدیرعامل

مدرك تحصيلي: فوق ليسانس شماره تماس: ۰۱۷۳۲۲۴۰۴۲۸
پست الكترونيك : رشته تحصيلي:  برق صنایع
آدرس: گرگان، خيابان وليعصر،عدالت ۲۳  
 
نام ونام خانوادگي: حجت الله اکبری نسرکانی پست سازماني:مشاور فنی مدیرعامل

 

مدرك تحصيلي: فوق ليسانس شماره تماس:۰۱۷۳۲۲۴۰۴۳۸
پست الكترونيك : Foroosh@ped-golestan.ir رشته تحصيلي: مدیریت سیستم و بهره بری
آدرس: گرگان، خيابان وليعصر،عدالت ۲۳  
 
نام ونام خانوادگي: ایوب پسرک لی پست سازماني:مشاور فنی مدیرعامل

 

مدرك تحصيلي:  ليسانس شماره تماس:۰۱۷۳۲۲۴۰۴۳۸
پست الكترونيك : رشته تحصيلي: برق
آدرس: گرگان، خيابان وليعصر،عدالت ۲۳  

6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0