• قوانین معاونت برنامه ریزی و مهندسی
           • معاونت فروش و خدمات مشترکین
           • معونت منابع انسانی
           • دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
           • معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

           6.0.8.0
           گروه دورانV6.0.8.0