• + ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031465000)
  • +ارائه خدمات مربوط به انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031466000)
  • + رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر آمپراژ مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031977000)
  • + ارائه خدمات رفع خسارت و حریم شبکه برق(13031977000)
  • + ارائه خدمات مولدهای خورشیدی(13031979000)
  • + ارائه خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی برق (13031980000)
  • + رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های مراجعین حوزه توزیع نیروی برق(13031986000)
  • + ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق (13031987000)
  • + بهینه سازی مصرف برق (13032882000)

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0