دوران

لطفا صبر کنید ...

مهندس سید احمد موسوی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

 • تحصيلات : فوق لیسانس برق

مهندس سید احمد موسوی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

 • تلفن : 01732244009
 • پست الکترونیکی : Modir-amel[at]goped.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

مهندس بهرام قائمی

معاون بهره برداري و ديسپاچينگ

 • تحصيلات : فوق لیسانس مهندسی صنایع

مهندس بهرام قائمی

معاون بهره برداري و ديسپاچينگ

 • تلفن : 01731840301
 • پست الکترونیکی : bahrebardary[at]goped.ir

مهندس محمد علی رجبی

مديردفتر نظارت بر بهره برداري

 • تحصيلات : لیسانس برق و قدرت

مهندس محمد علی رجبی

مديردفتر نظارت بر بهره برداري

 • تلفن : 01731840310
 • پست الکترونیکی : NezaratBh[at]goped.ir

مهندس علی رمضانی

مدیر امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق

 • تحصيلات : فوق لیسانس برق و قدرت

مهندس علی رمضانی

مدیر امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق

 • تلفن : 01731840330
 • پست الکترونیکی : dispatching[at]goped.ir

- -

-

 • تحصيلات :

- -

-

 • تلفن : 01731840340
 • پست الکترونیکی : Bazarbargh[at]goped.ir

مهندس نوروز علی احمدی

مدیر دفتر ايمني و كنترل ضايعات

 • تحصيلات : فوق لیسانس برق

مهندس نوروز علی احمدی

مدیر دفتر ايمني و كنترل ضايعات

 • تلفن : 01731840320
 • پست الکترونیکی : safetly[at]goped.ir

مهندس محمدرضا شیبانی

رئیس گروه پدافند غیر عامل

 • تحصيلات : لیسانس برق و قدرت

مهندس محمدرضا شیبانی

رئیس گروه پدافند غیر عامل

 • تلفن : 01731840303
 • پست الکترونیکی : padafand[at]goped.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

مهندس شهرام شاهی

سرپرست معاونت مهندسي و نظارت

 • تحصيلات : فوق لیسانس برق و قدرت

مهندس شهرام شاهی

سرپرست معاونت مهندسي و نظارت

 • تلفن : 01732252004
 • پست الکترونیکی : mohandesi[at]goped.ir

مهندس شهرام شاهی

مدیر دفتر مهندسي و نظارت

 • تحصيلات : فوق لیسانس برق و قدرت

مهندس شهرام شاهی

مدیر دفتر مهندسي و نظارت

 • تلفن : 01732256240
 • پست الکترونیکی : engineering-supervision[at]goped.ir

- -

مديردفتر كنترل برنامه و پروژه

 • تحصيلات :

- -

مديردفتر كنترل برنامه و پروژه

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : control-prj[at]goped.ir

مهندس عباس دهقان

رئيس گروه مجريان طرح ها

 • تحصيلات : لیسانس برق و قدرت

مهندس عباس دهقان

رئيس گروه مجريان طرح ها

 • تلفن : 01732240439
 • پست الکترونیکی : Mojrian-Tarh[at]goped.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

مهندس جمال کمیلی فر

معاون برنامه ريزي

 • تحصيلات : فوق لیسانس مهندسی صنایع

مهندس جمال کمیلی فر

معاون برنامه ريزي

 • تلفن : 01732201997
 • پست الکترونیکی : barnamehrizy[at]goped.ir

رضا حصاری

مديردفتر برنامه ريزي و بودجه

 • تحصيلات : فوق لیسانس صنایع

رضا حصاری

مديردفتر برنامه ريزي و بودجه

 • تلفن : 01731840210
 • پست الکترونیکی : budget[at]goped.ir

مهندس محمود سعادت فر

مديردفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات

 • تحصيلات : فوق لیسانس مدیریت

مهندس محمود سعادت فر

مديردفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات

 • تلفن : 01731840220
 • پست الکترونیکی : Ict[at]goped.ir

مهندس محمدتقی اتحاد

مدير دفتر تحقیقات

 • تحصيلات : فوق لیسانس برق و قدرت

مهندس محمدتقی اتحاد

مدير دفتر تحقیقات

 • تلفن : 01732201998
 • پست الکترونیکی : tahghighat[at]goped.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

مهندس محمد مهدی قاسمی

معاون فروش و خدمات مشتركين

 • تحصيلات : فوق لیسانس برق و قدرت

مهندس محمد مهدی قاسمی

معاون فروش و خدمات مشتركين

 • تلفن : 01732252006
 • پست الکترونیکی : moshtarekin[at]goped.ir

مهندس حجت الله اکبری

مدير دفتر نظارت بر خدمات مشتركين

 • تحصيلات : فوق لیسانس برق

مهندس حجت الله اکبری

مدير دفتر نظارت بر خدمات مشتركين

 • تلفن : 01732240438
 • پست الکترونیکی : billing[at]goped.ir

امین مقصودلونژاد

سرپرست دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات

 • تحصيلات : مهندس سخت افزار

امین مقصودلونژاد

سرپرست دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات

 • تلفن : 01732680132
 • پست الکترونیکی : collection[at]goped.ir

مهندس علی علاالدین

مدیر دفتر نظارت و کنترل اندازه گیری

 • تحصيلات : لیسانس برق و الکترونیک

مهندس علی علاالدین

مدیر دفتر نظارت و کنترل اندازه گیری

 • تلفن : 01732680134
 • پست الکترونیکی : nezarat-co[at]goped.ir

سارا مقصودلو

مدیر دفتر مدیریت مصرف

 • تحصيلات : لیسانس مدیریت

سارا مقصودلو

مدیر دفتر مدیریت مصرف

 • تلفن : 01732240507
 • پست الکترونیکی : masraf[at]goped.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

اباذر دماوندی

سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی

 • تحصيلات : فوق لیسانس حسابداری

اباذر دماوندی

سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی

 • تلفن : 01732248784
 • پست الکترونیکی : mali[at]goped.ir

اباذر دماوندي

مدیر امور مالي

 • تحصيلات : فوق لیسانس حسابداری

اباذر دماوندي

مدیر امور مالي

 • تلفن : 01732248785
 • پست الکترونیکی : mali[at]goped.ir

حسين كرمي

مدير امورتداركات

 • تحصيلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی

حسين كرمي

مدير امورتداركات

 • تلفن : 01732622949
 • پست الکترونیکی : bazargany[at]goped.ir

عبدالرضا موذن

مدیر امور نظارت برخدمات عمومی

 • تحصيلات : لیسانس حسابداری

عبدالرضا موذن

مدیر امور نظارت برخدمات عمومی

 • تلفن : 01732250480
 • پست الکترونیکی : Khadamat[at]goped.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

مهندس ابوالفضل اکبری

معاون منابع انساني

 • تحصيلات : فوق لیسانس مهندسی صنایع

مهندس ابوالفضل اکبری

معاون منابع انساني

 • تلفن : 01731840151
 • پست الکترونیکی : m-ensani[at]goped.ir

محسن یحیی پور

سرپرست امور کارکنان و رفاه

 • تحصيلات :

محسن یحیی پور

سرپرست امور کارکنان و رفاه

 • تلفن : 01731840170
 • پست الکترونیکی : Karkonan[at]goped.ir

حسین بادلی

سرپرست دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

 • تحصيلات : لیسانس مدیریت بازرگانی

حسین بادلی

سرپرست دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

 • تلفن : 01731840180
 • پست الکترونیکی : education[at]goped.ir

محمد رضا طاهری

مدير دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل

 • تحصيلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی

محمد رضا طاهری

مدير دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل

 • تلفن : 01731840190
 • پست الکترونیکی : organizing[at]goped.ir

منصوره مسعودی

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

 • تحصيلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی

منصوره مسعودی

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

 • تلفن : 01731840160
 • پست الکترونیکی : tahavol[at]goped.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

مهندس محمد ایزانلو

مدير دفتر هيئت مديره و مدیرعامل

 • تحصيلات : فوق لیسانس مدیریت

مهندس محمد ایزانلو

مدير دفتر هيئت مديره و مدیرعامل

 • تلفن : 01732324420
 • پست الکترونیکی : khadamat-modiriat[at]goped.ir

مهندس محمدعلی عرب

مدير دفتر حراست و امور محرمانه

 • تحصيلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی

مهندس محمدعلی عرب

مدير دفتر حراست و امور محرمانه

 • تلفن : 01732240603
 • پست الکترونیکی : herasat[at]goped.ir

مهندس رحمت قره خانی

مدیر دفتر روابط عمومي

 • تحصيلات : لیسانس مدیریت

مهندس رحمت قره خانی

مدیر دفتر روابط عمومي

 • تلفن : 01732252005
 • پست الکترونیکی : ravabet-omomi[at]goped.ir

خلیل حسنی

مدیر دفتر حقوقي

 • تحصيلات : فوق لیسانس حقوق و جزا و جرم شناسی

خلیل حسنی

مدیر دفتر حقوقي

 • تلفن : 01732252007
 • پست الکترونیکی : hoghoghi[at]goped.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

مهندس ایوب پسرک لی

مشاور فنی مدیرعامل

 • تحصيلات : لیسانس برق

مهندس ایوب پسرک لی

مشاور فنی مدیرعامل

 • تلفن : 01732240428
 • پست الکترونیکی : -

دوران

لطفا صبر کنید ...

ابوالفضل ساسانی

سرپرست مدیریت توزیع نیروی برق کلاله

 • تحصيلات : فوق لیسانس برق و قدرت

ابوالفضل ساسانی

سرپرست مدیریت توزیع نیروی برق کلاله

 • تلفن : 01735442198
 • پست الکترونیکی : kalaleh[at]goped.ir

جواد قزلسفلو

مدیریت توزیع نیروی برق مراوه تپه

 • تحصيلات :

جواد قزلسفلو

مدیریت توزیع نیروی برق مراوه تپه

 • تلفن : 01735452274
 • پست الکترونیکی : maraveh[at]goped.ir

مهندس علي رضا خسروی

مديريت توزيع نيروي برق گاليكش

 • تحصيلات : لیسانس برق و قدرت

مهندس علي رضا خسروی

مديريت توزيع نيروي برق گاليكش

 • تلفن : 01735830477
 • پست الکترونیکی : Galikesh[at]goped.ir

علی اکبر ممشلی

مديريت توزيع نيروي برق مينودشت

 • تحصيلات : فوق لیسانس مهندسي صنايع / مديريت سيستم و بهره وري

علی اکبر ممشلی

مديريت توزيع نيروي برق مينودشت

 • تلفن : 01735221277
 • پست الکترونیکی : Minoodasht[at]goped.ir

مهندس سیدعلی اکبر حسینی فرد

مدیریت توزیع نیروی برق گنبد

 • تحصيلات : لیسانس برق و قدرت

مهندس سیدعلی اکبر حسینی فرد

مدیریت توزیع نیروی برق گنبد

 • تلفن : 01733331033
 • پست الکترونیکی : gonbad[at]goped.ir

مهندس عباس صفری

مديريت توزيع نيروي برق آزادشهر

 • تحصيلات : فوق لیسانس برق و قدرت

مهندس عباس صفری

مديريت توزيع نيروي برق آزادشهر

 • تلفن : 01735729390
 • پست الکترونیکی : Azadshahr[at]goped.ir

مهندس سید هاشم حسینی

سرپرست مديريت توزيع نيروي برق راميان

 • تحصيلات : لیسانس برق

مهندس سید هاشم حسینی

سرپرست مديريت توزيع نيروي برق راميان

 • تلفن : 01735882272
 • پست الکترونیکی : Ramian[at]goped.ir

مهندس حسین میرکبیر

سرپرست مديريت توزيع نيروي برق علي آباد

 • تحصيلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی

مهندس حسین میرکبیر

سرپرست مديريت توزيع نيروي برق علي آباد

 • تلفن : 01734224499
 • پست الکترونیکی : Aliabad[at]goped.ir

مهندس علی عبداللهی فر

مديريت توزيع نيروي برق شرق گرگان

 • تحصيلات : فوق لیسانس برق

مهندس علی عبداللهی فر

مديريت توزيع نيروي برق شرق گرگان

 • تلفن : 0173228030
 • پست الکترونیکی : Gorganshargh[at]goped.ir

مهندس علی رمضانی

مديريت توزيع نيروي برق غرب گرگان

 • تحصيلات : فوق لیسانس برق و قدرت

مهندس علی رمضانی

مديريت توزيع نيروي برق غرب گرگان

 • تلفن : 01732332046
 • پست الکترونیکی : Gorgangharb[at]goped.ir

مهندس وحید کوهساری

مديريت توزيع نيروي برق آق قلا

 • تحصيلات : فوق لیسانس برق

مهندس وحید کوهساری

مديريت توزيع نيروي برق آق قلا

 • تلفن : 017342522400
 • پست الکترونیکی : Aghghala[at]goped.ir

مهندس رحیم جمال لیوانی

مديريت توزيع نيروي برق كردكوي

 • تحصيلات : لیسانس برق و قدرت

مهندس رحیم جمال لیوانی

مديريت توزيع نيروي برق كردكوي

 • تلفن : 01734348069
 • پست الکترونیکی : Kordkuy[at]goped.ir

مهندس سبحان درستکار

مديريت توزيع نيروي برق تركمن

 • تحصيلات : لیسانس برق و قدرت

مهندس سبحان درستکار

مديريت توزيع نيروي برق تركمن

 • تلفن : 01734422333
 • پست الکترونیکی : Torkman[at]goped.ir

مهندس حاجی قلیچ سارلی

مديريت توزيع نيروي برق گميشان

 • تحصيلات : فوق لیسانس مهندسی برق

مهندس حاجی قلیچ سارلی

مديريت توزيع نيروي برق گميشان

 • تلفن : 01734462051
 • پست الکترونیکی : Gomishan[at]goped.ir

مهندس رمضان یوسفی

مديريت توزيع نيروي برق بندرگز

 • تحصيلات : فوق لیسانس مهندسی صنایع

مهندس رمضان یوسفی

مديريت توزيع نيروي برق بندرگز

 • تلفن : 01734362300
 • پست الکترونیکی : Bandargaz[at]goped.ir

تاریخ بروزرسانی: 1402/10/24


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0